جملات زیبا و اس ام اس و عکس نوشته زندگی هیچوقت اندازه تن ما نشد!!! حتی وقتی خودمان بریدیم و دوختیم...! * * تو با من باش... من دست همه اتفاق ها را میگیرم که نیفتند! * * http://mansouri1371.mihanblog.com 2020-02-24T10:07:28+01:00 text/html 2014-01-06T15:16:01+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد انتقال وبلاگ http://mansouri1371.mihanblog.com/post/179 <br><br><div align="center"><font size="3">:: وبلاگ به این آدرس منتقل شد ::</font><br><br><br><a href="http://mansouri92.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="4">www.mansouri92.mihanblog.com</font></a><br><br><br></div> text/html 2013-12-31T10:25:57+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد از شیشه باش http://mansouri1371.mihanblog.com/post/178 <br><div align="center"><br><br><font size="3">از شیشه باش<br><br>اما به همه بگو از سنگم<br><br><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="" title="">مردم این زمانه همه به دنبال شکستنند...</a></font><br></div> text/html 2013-12-31T08:32:44+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد کاش از دلم هم می رفتی! http://mansouri1371.mihanblog.com/post/175 <br><div align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21.59375px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"><br>از دستم رفتی</span><br><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21.59375px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="" title="">کاش از دلم هم می رفتی!</a></div> text/html 2013-12-31T08:27:31+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد من یکطرفه برای تو میمیرم... http://mansouri1371.mihanblog.com/post/174 <br><div align="center"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21.59375px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"><br>هرلحظه بهانه ی تو رامیگیرم,<br><br>هرثانیه بانبودنت درگیرم</span><br><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21.59375px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: small; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 21.59375px; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">حتی تواگربه خاطرم تب نکنی,<br><br><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="" title="">من یکطرفه برای تو میمیرم.</a><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></span></div> text/html 2013-12-27T19:45:38+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد تبلیغات http://mansouri1371.mihanblog.com/post/173 <br><div align="center"><a href="http://14pic.mihanblog.com/" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/23295377939120655514.gif" alt="گالری عکس های زیبا و کمیاب و اس ام اس"></a></div> text/html 2013-12-16T20:41:03+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد صداقت http://mansouri1371.mihanblog.com/post/172 <font size="2"><br></font><div align="center"><font size="2">در انتخاب واحد زندگی<br><br>صداقت<br><br>پیش نیاز همه درس هاست...</font><br></div> text/html 2013-11-10T08:41:42+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد تو چه میفهمی از روزگارم...؟ http://mansouri1371.mihanblog.com/post/171 <br><div align="center"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">تو چه میفهمی از روزگارم...؟</font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;"><br></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از دلتنگی ام؟</font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;"><br></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم...</font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;"><br></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; می فهمی؟</font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;"><br></font></span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 16px;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;padding-top:0px;padding-right:0px;padding-bottom:0px;padding-left:0px;">&nbsp; فقط خوابــــــت<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;را...</span></span></font></span></font></p></div> text/html 2013-11-09T20:49:44+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد امانتدار خوبی بـــــــاش .. http://mansouri1371.mihanblog.com/post/170 <br><div align="center"><p><font size="2">با ارزش ترین چیز در زندگی ،<br><br><br> دل آدم هاست ...</font> <font size="2"><br><br><br> اگر کسی </font> <font size="2"><br><br><br> دلش را به تـــــــــــــو سپرد ،</font> </p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">امانتدار خوبی بـــــــاش ..</font></p></div> text/html 2013-11-07T10:02:05+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد هـمــــه جــــــــا هـسـتــــــــی ! http://mansouri1371.mihanblog.com/post/169 <br><div align="center"><font size="2">هـمــــــــــــه جــــــــــــا هـسـتــــــــــــی !<br><br> در نــوشــتــــــه هـایـــم...<br><br> ..................در خـــیـــالــــــم...<br><br> .........................در دنـــیـــایــــــم...<br><br> تــنــهـــا جــایــی کــه بــایــد بــاشــی و نــدارمــت<br><br> .................در کــنـــــــــــارم اســـــــت.................</font><br></div> text/html 2013-10-24T06:02:59+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد این روزها هیچ چیز سر جایش نیست! http://mansouri1371.mihanblog.com/post/168 <br><br><div align="center"><font size="3"><br>این روزها هیچ چیز سر جایش نیست!<br><br><br></font><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="" title=""><font size="3">جز " تــــــــو "</font></a><font size="3"><br><br><br>که عجیب جا گرفته ای کنج دلم...!!<br></font></div> text/html 2013-10-09T10:46:14+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد پشت چراغ قرمز ... http://mansouri1371.mihanblog.com/post/167 <br><div align="center"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><br><font size="3">پشت چراغ قرمز </font> <p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">پسرکی با چشمان معصوم&nbsp; و دستانی کوچک گفت :</font></p> <p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">چسب زخم نمی خواهید؟؟</font></p> <p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">پنچ تا&nbsp; ، صد تومن. </font></p> <p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">آهی کشیدم و با خود گفتم:</font></p> <p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">تمام چسب زخم هایت&nbsp; را هم که بخرم، </font></p> <p><font size="3"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title="">نه زخم های من خوب می شود نه زخم های تو...!!</a></font></p><p><br></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">حسین پناهی<br></font></p></font></font></div> text/html 2013-10-07T00:48:04+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد...!! http://mansouri1371.mihanblog.com/post/166 <br><div align="center"><p style="text-align: center;"><font size="3">اشتباه می کنند بعضی ها!</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">که اشتباه نمی کنند!</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">باید راه افتاد،</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">مثل رودها </font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">که بعضی به دریا می رسند،</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3">بعضی هم به دریا نمی رسند</font></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title="">رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد...!!</a></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">" سید علی صالحی "</p></div> text/html 2013-10-06T01:10:32+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد خاطره ها... http://mansouri1371.mihanblog.com/post/165 <br><div align="center"><div style="text-align: center;"><font size="3"><br>در گذرگاه زمان،<br><br> </font></div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">خیمه شب بازیِ دهر</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">با همه تلخی و شیرینی خود می گذرد،</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">عشق ها می میرند،</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">رنگ ها رنگ دگر می گیرند،</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">و فقط خاطره هاست،</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br> </font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3">که چه شیرین و چه تلخ،</font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p><div style="text-align: center;"> </div><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title="">دست ناخورده ،‌ به جا می مانند...!</a></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font color="#000000" size="2"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><br></a><span class="messageBody"><span dir="rtl"><span class="text_exposed_show"><font>&nbsp;" مهدی اخوان ثالث </font>"</span></span></span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><br></a></font></p><p dir="rtl" style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></p></div> text/html 2013-10-05T01:22:42+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد اگر... http://mansouri1371.mihanblog.com/post/164 <br><br><div align="center"><font size="3"><font size="3">اگر<br><br>هدفی برای زندگی<br><br>دلی برا دوست داشتن<br><br>وخدایی برای پرستش داری<br><br></font><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title="">خوشبختی...</a><br></font></div> <br> text/html 2013-10-04T18:11:19+01:00 mansouri1371.mihanblog.com محمد شـــب اضافه می آیــــد... http://mansouri1371.mihanblog.com/post/163 <br><div align="center"><font size="3"><p>چقــــدر</p><p><br></p><p>شـــب اضافه می آیــــد</p><p><br></p><p><a href="http://mansouri1371.mihanblog.com/" target="_blank" title="">وقتــــی تو نیستی...!!</a></p></font></div>